Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Ondernemerscapaciteiten

Naast het voldoen aan de algemene startvoorwaarden, moet je ook je ondernemerscapaciteiten kunnen bewijzen. Dit houdt in dat je je basiskennis van bedrijfsbeheer* moet kunnen bewijzen met:

 • Diploma of akte
  Het gaat hier om eindakten uitgereikt door een onderwijsinrichting die door een gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd is, of om een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de centrale examencommissie van de Staat, opgesomd in het koninklijk besluit dat het beroep reglementeert. De akten verschillen dus naargelang  de activiteit.

 • Praktijkervaring
  Je moet aantonen dat je praktijkervaring opgedaan hebt binnen de 15 jaar voorafgaand aan je inschrijving, bij sommige beroepen is dit beperkt tot 10 jaar. De hoeveelheid praktijkervaring die je moet hebben, is afhankelijk van je beroep. Het gaat om praktijkervaring als:
  1. zelfstandig ondernemingshoofd met eigen handelsregisternummer / ondernemingsnummer
  2. mandataris of werkend vennoot in een vennootschap
  3. zelfstandige helper
  4. meewerkende echtgenoot
  5. loontrekkende in een onderneming met het gereglementeerd beroep als activiteit.

Ben je onderdaan van een EG-lidstaat en wil je je hier in België vestigen als zelfstandige? Dan kan je de praktijkervaring die je in de EG-lidstaat hebt opgedaan gebruiken om hier je bedrijfsbeheer aan te tonen. Hiervoor moet een EG-verklaring voorgelegd worden die je kan opvragen bij de desbetreffende lidstaat.

Wil je nagaan of je diploma volstaat voor het oprichten van je onderneming? Neem dan contact op met een Securex Ondernemingsloket.

 

*De vereiste basiskennis van bedrijfsbeheer is sinds 1/9/2018 afgeschaft in Vlaanderen. In Vlaanderen is dit dus niet langer een wettelijke verplichting om een eigen zaak te starten. In Brussel en Wallonië blijft de wetgeving momenteel ongewijzigd.

 

Je ondernemerscapaciteiten bewijzen

Je ondernemerscapaciteiten kunnen bewezen worden door verschillende personen. Dit verschilt ook per ondernemingsvorm:

EenmanszaakVennootschap
 • jezelf, het ondernemingshoofd
 • je wettelijk samenwonende partner of echtgenoot
 • een zelfstandig helper die bloed- of aanverwant is van jou als ondernemingshoofd tot in de derde graad
 • een aangestelde die verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • bij personenvennootschappen (bvba, vof, …) enkel door de zaakvoerder
 • bij kapitaalvennootschappen (nv, cvoa, …) door de (afgevaardigd) bestuurder of door een werknemer – de leidinggevende die belast is met het dagelijks bestuur

Je kan bij een erkend Securex ondernemingsloket nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

 

Vrijstellingen

Neem je een zaak over? Oefen je een vrij beroep uit? Dan ben je vrijgesteld van deze plicht.
Daarnaast kan je onderneming ook genieten van een (tijdelijke) vrijstelling onder volgende omstandigheden:

 • Je zet de onderneming verder van je overleden echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
 • Je neemt een bestaande handelszaak over– dan heb je recht op een vrijstelling van 1 jaar.
 • Je zet de onderneming verder van één van je overleden ouders – dan heb je recht op een vrijstelling van 3 jaar.
 • Je start met een intellectueel beroep of een zelfstandig beroep dat door een andere wet reeds is gereglementeerd op vlak van bedrijfsbeheer (vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, landmeter, …).
 • Je oefent een activiteit uit als thuisverkoper – dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook van een vrijstelling genieten.

 

Meer info:

Wens je toch nog meer info? Maak een afspraak bij een Securex Ondernemingsloket!